Contact Us

 सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर
 इंद्रभुवन , डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर चौक,
 रेल्वेलाईन्स, सोलापूर - ४१३००१