Registration Application For Placing Hoarding

होर्डिंग लावण्यासाठी नोंदणी अर्ज

Applicant Details / अर्जदाराचे माहिती


 First Name / पहिले नाव

Middle Name / मधील नाव

Last Name / आडनाव

Mobile No. / मोबाईल नं

Email ID / ई-मेल आय.डी.

Address / पत्ता


Hoarding Details / होर्डिंग तपशील

 Zone Office / विभागीय कार्यालय

Hoarding Place / होर्डिंगची जागा

Subject / विषय


From Date / तारखेपासून

To Date / तारखेपर्यंत

Hoarding Height / होर्डिंगची उंची (in Sq Feet)


Hoarding Width /होर्डिंग रुंदी (in Sq Feet)

 

Hoarding Size / होर्डिंग साईज (in Sq Feet)

Hoarding Fee / होर्डिंग फी


      

Upload Documents / कागदपत्रे अपलोड करा

Important Note 1) Documents Size Should be Below 2 MB.
   
महत्वाची सूचना १) दस्तऐवज 2 एम.बी.पेक्षा कमी असावा.
   
Sr. No.कागदपत्रेDocumentsChoose File / फाईल निवडा
1 अर्जदाराचे आधार कार्डApplicant Aadhar Card
2 लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंग डिझाईनHoarding design